Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czytaj więcej Polityka cookies

 81 756 44 00    
 
sekretariat@kruszywa-niemce.com.pl     
 
A+ A A-

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”, uprzejmie informujemy, że:
 
1)      administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:  Kruszywa Niemce Spółka Akcyjna z siedzibą w Niemcach, ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000405783, REGON: 061347905, o kapitale zakładowym w kwocie 9.306.215,00 zł,  opłaconym w całości.
 
2)      Dane kontaktowe do Administratora: ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce, tel. 81 7564400, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Dane kontaktowe podane są na stronie internetowej i podlegają stałej aktualizacji.
 
3)      Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a)       podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonywania umowy zawieranej z Administratorem, w związku z wzajemnymi roszczeniami z tytułu zawartej umowy po rozwiązaniu umowy (dochodzenia zapłaty, roszczeń reklamacyjnych itp.), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b)      dochodzenia i obrony przed ewentualnymi  roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej niezawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c)       realizacji praw i obowiązków dotyczących: rachunkowości, przechowywania dokumentacji dla potrzeb skarbowych, dokumentowania warunków zawartych umów na potrzeby podatkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
d)      udostępniania informacji handlowych w odniesieniu do produktów i usług Administratora, na podstawie zgody wyrażonej przez Pana/Panią zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
e)      profilowania dla celów marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f)        administracji wewnętrznej Administratora, w tym utrzymania infrastruktury teleinformatycznej, analizy, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 
4)      okres przechowywania danych osobowych związany jest z okresem przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z zawartej umowy, wykonywania obowiązków przechowywania dokumentów księgowych i przedawniania karalności czynów związanych z posługiwaniem się dokumentami księgowymi wystawionymi zgodnie z warunkami handlowymi; najdłuższy okres przechowywania danych w celu zabezpieczenia praw z umowy oraz wykonywania obowiązków archiwizacyjnych wynosi 10 lat; w przypadku potencjalnych klientów informacje są przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane;
 
5)      posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z tym, że prawo to nie może być realizowane w sprzeczności z obowiązkami archiwizacyjnymi, jakie ciążą na Administratorze w celu wykazania warunków zawartej transakcji oraz rzetelności prowadzonej dokumentacji podatkowej;
 
6)      w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a) RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem;
 
7)      w zakresie dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych (jak np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do Pana/Pani kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub SMS;
 
8)      w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3) powyżej - Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, ale tylko podmiotom uprawnionym do odbioru Pana/Pani danych, w uzasadnionych prawnie przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa  lub zawartych umów, do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności Administratora,  to jest.:
a)       usługodawcom, którzy wykonują usługi w imieniu Spółki (np. usługi hostingowe, podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Spółki, podmioty świadczące usługi przewozowe i kurierskie, podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych),
b)      niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak: prawnicy, notariusze lub audytorzy;
c)       organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo.
 
9)      dane kontaktowe przechowywane są na serwerach Administratora, są dostępne zdalnie dla pracowników i stałych współpracowników Administratora, zgodnie z nadanymi przez Administratora dostępami i upoważnieniami; 
 
10)   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
 
11)   podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu podanego w pkt 3) powyżej,  oraz  konieczne dla wykonywania obowiązków publicznych, związanych z udokumentowaniem zawarcia umowy w aspekcie cywilnym  
i podatkowym (to jest: uznania wydatku za koszt podatkowy, prawa do odliczenia podatku VAT) oraz rachunkowości;
 
12)   w sprawach dotyczących danych osobowych oraz w sprawach wykonywania praw, o jakich mowa w pkt 5), można kontaktować się, wysyłając wiadomość na adres e-mail lub w formie papierowej, na adres podany w pkt 2),
 
13)   Pani/Pana dane osobowe będą podlegać działaniom zautomatyzowanego działania, zgodnie z zasadami podanymi w Polityce Prywatności podanymi na stronie internetowej Spółki;
 
14)   Pani/Pana dane podlegać będą profilowaniu z wykorzystaniem programów informatycznych, ale tylko dla użytku wewnętrznego, w celach statystycznych oraz ustalenia zainteresowań ofertą  Administratora, zgodnie z zasadami podanymi w Polityce Prywatności podanymi na stronie internetowej Spółki;
 
15)   ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 
 
                                                        
 
 
 

KRUSZYWA NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W NIEMCACH ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce k. Lublina wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000405783, NIP: 713-308-30-23 , REGON: 061347905 kapitał zakładowy: 9 306 215,00 PLN